نام گذاری داروسازی هلیوس

ﻫﻠﯿﻮس در اﺳﺎﻃﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ، اﯾﺰد و ﻧﻤﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ. ﻫﻠﯿـﻮس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪای ﺧﻮرﺷیـﺪ، ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓیزیکی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﻮر و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت درﻣﺎن و ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ.