ارتباطات بحران چیست؟

ارتباطات بحران چیست؟

هدف از این مقاله درک مفهوم ارتباطات بحران است. همچنین انواع ارتباطات بحران و چگونگی تسلط بر شرایط و مراحل مختلف کمک به ارتباطات بحران را توضیح می‌دهد.   بگویید “بحران” و به پاسخها نگاه کنید. “اتفاقی ناخواسته”، “اتفاق غیرمنتظره”، “وقتی به دیوار می‌خورید”، “غرق شدن”، “یه چیز بد”، “وقتی همه چیز یکباره از دست…