انواع برندینگ

انواع برندینگ

طی مقالات مختلف در خصوص برند و اهمیت برند و ساخت برند توسط شرکت های برند سازی مطالب و مقالات بسیاری گفته شد. اکنون که ایده بهتری از برندسازی، اهمیت و عناصر کلیدی “برند” در دست داریم میتوانیم یک برند برای خودمان بسازیم. اما شاید بپرسید چگونه و آیا  میتوان یک برند برای خودمان بسازیم…