بازسازی برند چیست؟ و به چه دلایلی ضرورت دارد؟

بازسازی برند چیست و به چه دلایلی ضرورت دارد؟

تغییر، جزو جدایی ناپذیر زندگی ما است. لوگوها و برندها هم مثل انسان ها از این قاعده مستثنی نیستند. برخی لوگوها بعد از چندین سال تغییر می کنند اما برخی دیگر در زمانی کمتر از ده سال این تغییرات را اعمال می کنند؛ اما بازسازی برند فقط منحصر به تغییر لوگو نمی شود. مهمترین دلایل…