چگونه یک برند شخصی شکل می گیرد

چگونه یک برند شخصی شکل می گیرد؟

برند شخصی آنچیزی است که شما را ماندگار می کند.   برای رسیدن به موفقیت شغلی تنها انجام کارهای درست و درست انجام دادن کارها کافی نیست. راه رسیدن به موفقیت از مسیر توانائی مدیریت ادراک و نوع نگاهتان نسبت به خودتان می گذرد، ساده بپرسم شما یک کارمند هستید یا یک برند؟ تنها شرکت…