تاثیر تبلیغات بر ارزش ها و سبک زندگی

تأثیر تبلیغات بر ارزش ها و سبک زندگی

دکتر آرش سلطانعلی ماهیت تبلیغات این است که به تعداد زیاد نمایش داده شود، به علاوه، احتمالاً بر آنچه مردم می‌خرند و نیز فعالیتهایشان تأثیر می‌گذارد. تبلیغات موتور متقاعدکننده‌ای با اثر بر ارزشها و سبک زندگی جامعه است و این اثر می تواند هم جنبه مثبت و هم منفی داشته باشد. جذبه‌های مختلف تبلیغات از…