تبلیغات اجتماعی و اهداف آن

تبلیغات اجتماعی و اهداف آن

تبلیغاتی که شامل اشتهارطلبی Publicity در مورد موضوعات اجتماعی انسان باشد را تبلیغات اجتماعی می‌نامند. در کسب و کار رقابتی دنیای امروز هر سازمانی تکیه بر تبلیغات دارد. فراتر از این، سازمانهای غیرتجاری هم به منظور اشتهارطلبی از تبلیغات استفاده می‌کنند. امروزه دنیا با تغییرات سریعی که در عرصه همه کسب و کارها رخ می‌دهد…