تکنیک های ایده پردازی و خلاقیت

تکنیکهای ایده پردازی و خلاقیت

تکنیکهای ایده پردازی و خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسأله کمک شایانی به توان افراد در تمام مراحل خلاقیت و فرآیند حل خلاق مسأله می‌نماید. به عبارت دیگر هر یک از تکنیک‌های خلاقیت، مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقیت را تقویت می‌کنند. این تکنیک‌ها فردی و یا گروهی…