وظایف روابط عمومی چیست؟

روابط عمومی در بخش عمومی و خصوصی

هدف این مقاله درک مفهوم، ساختار، عملکرد و ابزار روابط عمومی در بخش عمومی و خصوصی است. روابط عمومی به این صورت تعریف شد، ” تلاشی عامدانه، برنامه‌ریزی شده و پایدار برای ایجاد و حفظ درک متفابل میان سازمان و عموم مردم”. از این گفته مشخص می‌شود که وظیفه روابط عمومی اصولاً یکی است چه…