برای طراحی تابلو و ساین برد به چه نکاتی باید توجه کرد؟

برای طراحی تابلو و ساین برد به چه نکاتی باید توجه کرد؟

تابلوسازی از گذشته تا به امروز یکی از صنایع دستی زنده است. دلیل این امر نیز جریان داشتن زندگی تجاری برای همه مردم جامعه در اعصار مختلف بوده است. چرا که مردم از گذشته تا به امروز مجبورند و مجبور بودند که زندگی تجاری داشته باشند و تابلوها نیز جزو اولین ها در زندگی تجاری…