طراحی خبرنامه چگونه باید باشد؟

طراحی خبرنامه چگونه باید باشد؟

بسیاری بر این باور هستند که تهیه خبرنامه یا حتی خبرنامه‌های الکترونیکی کار بسیار راحتی است و صرفا به اطلاعات نیاز دارد. اما چه اطلاعاتی و برای چه نوع بولتن یا خبرنامه ای؟ اگر قرار است یک خبرنامه واقعی و البته با محتوا و ریشه دار تهیه کنید بهتر است به چند نکته توجه داشته…