مراحل تدوین و طراحی هویت یکپارچه برند

طراحی هویت سازمانی چیست؟

شاید برای بسیاری از خوانندگان این سئوال پیش بیاید که آیا معنا و مفهوم “هویت سازمانی” با ” برند سازمانی” یکسان است؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت؛ از آنجایی که “هویت سازمانی و کار برند یکسان نیست، معنا و مفهوم این دو نیز یکسان نیست”. طی درخواست‌هایی که از سوی مصرف کنندگان یا…