عملکرد آژانس تبلیغات

عملکرد آژانس تبلیغات

همانگونه که ساختار سازمانی دپارتمانهای تبلیغاتی با یکدیگر فرق می‌کند، نوع فعالیت نیز از سازمانی به سازمان دیگر تفاوت دارد. کلپنر ۱۴ فعالیت شامل تمامی عملکردهای مهم دپارتمان تبلیغات در سازمان تولیدی که باید انجام شوند، را تعریف کرده است. عملکرد و فعالیت های آژانس تبلیغاتی عبارتند از: تصمیم‌گیری برای مشاوره در مورد اهداف، بودجه…