عملکرد روابط عمومی در بخش خصوصی

عملکرد روابط عمومی در بخش خصوصی

عملکرد روابط عمومی اصولاً موضوعی در رابطه با انتخاب تکنیکهای فصلت و استفاده تخصصی از آنها است. تکنیکهایی که افراد روابط عمومی انتخاب می‌کنند بیشتر به برنامه‌هایی متکی است که سعی در تأثیرگذاری بر گروه دارند. مشکلات و مسائل ویژه تقریباً هر شرکتی گاهی به مشکلات مهم برخورد می‌کند. چنین مشکلاتی به صورت نقل مکان…