فرایند ارتباط در تبلیغات

فرایند ارتباط در تبلیغات

دکتر آرش سلطانعلی تبلیغات شکلی از ارتباط است که نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و ایجاد انگیزش برای مخاطب ایفا می‌کند. عملکرد همه عوامل تبلیغات در راستای ایجاد ارتباط است. یک سازمان پیام خود را به شیوه‌های مختلف در تبلیغاتی مانند نام برند، لوگوها، آگهی، سیستمهای گرافیکی و تصاویر بصری منتقل می‌کند. به این ترتیب کسانی…