5 نشانه برای آغاز فرایند ریبرندینگ

پنج نشانه برای اغاز فرایند ریبرندینگ

برند هسته اصلی فعالیت های تجاری شما محسوب می شود. مجموعه ای از ارزش ها، ایده ها، ویژگی های شخصیتی و جایگاه کسب وکارشما در برندتان متبلور می شود،اما گاهی حتی دوست داشتنی ترین برندها نیز وارد بحران می شوند، انها در مقابل فشارهای ناشی از افزایش قدمت سن خود تسلیم می شوندیا اینکه نمی…