فلسفه آموزش ترویجی

فلسفه آموزش ترویجی چیست؟

فلسفه، بدنه اصول یا قاعده کلی در یک زمینه از دانش است. به زبانی گسترده‌تر، می‌توان فلسفه را جستجوی خرد یا دانش چیزها و یافتن علتهای تئوری و عملی آنها دانست. همچنین فلسفه به عنوان حکمت معنوی تعریف شده است. فلسفه و ترویج را هر نویسنده‌ای به گونه‌ای تعریف کرده است.   کلسی و مم…