قوت برندهای آسیایی

قوت برندهای آسیایی

با وجود اینکه ممکن است برندهای آسیاییِ بسیار کمی دارای مقام بین‌المللی باشند، فرض این که هیچ برند آسیایی قدرتمندی وجود ندارد کاملاً اشتباه است. در میان بسیاری از گروه‌های مصرفی در آسیا، برندهای وطنی تکثیر شده و خود را در برابر رقبای خارجی حفظ کرده‌اند. این برندها نه تنها در بازار داخلی خود بسیار…