مفاهیم روابط عمومی و تعریف آن

مفاهیم روابط عمومی و تعریف آن

با این حال به رغم تمام این چیزها تعریف روابط عمومی بسیار سخت است. تعریفی که قابل قبول در جهان باشد وجود ندارد، شاید علت آن این است که در واقع روابط عمومی ترکیبی از عوامل مختلفی مانند تحقیقات، ارتباط با رسانه، تبلیغات محصول، گرافیکها، امور عمومی و بسیاری چیزهای دیگر است.