نقش روابط عمومی

نقش روابط عمومی

همانطور که در مقاله قبل خواندیم روابط عمومی به عنوان “اشتهارطلبی برای شرکت” آغاز شد. اما بزودی هم برای مدیریت و هم شاغلان روابط عمومی مشخص شد که روابط عمومی می‌تواند نقش گسترده‌تری برای مردم بازی کند. کسب و کارها تجربیات تلخی داشته و در نتیجه اقداماتی که اثرات آن به نفع مردم یا عقیده…