هدف گذاری در بازاریابی چیست؟

هدف گذاری در بازاریابی

هدف گذاری در بازاریابی چیست؟ اهداف، از مولفه هایِ حیاتی هر استراتژی بازاریابی به شمار می آیند. اغلب نقطه شروع شما هستند، مسیر را برای آنچه که باید در مورد محصول یا خدمات شما در بازار اتفاق بیفتد معین می نمایند و بنیان برنامه ای را می گذارند که برای رسیدن به آن ها در…