چرا تبلیغات میکنیم؟

چرا تبلیغات می کنیم؟

تبلیغات به این صورت تعریف شده است، هر نوع ارتباط غیرشخصی درباره یک سازمان، محصول، خدمات یا ایده که از سوی یک بانی مشخص بابت آن هزینه پرداخت شده است. جنبه پرداخت در این تعریف بازتاب این حقیقت است که فضا یا زمان انتشار یک پیام تبلیغاتی معمولاً باید خریداری شود. یکی از موارد استثنا…