عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه

امروزه مدل‌های کسب و کار مورد استفاده در تجارت همراه در صورتی برای مشتریان دارای منافع خواهند بود که ارزش پیشنهادی موجود در ابزار همراه مانند استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، محلی‌سازی و شخصی‌سازی را به مشتریان خود ارائه نمایند. در این تحقیق عوامل موثر در طراحی اجرای مدل کسب و کار در حوزه مدیریت زیرساخت و محصول تجارت همراه با استفاده از آنتولوژی مدل کسب و کار استروالدر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این عوامل که با روش کیفی فراتلفیق استخراج شده اند از جمله مهم ترین آنها در بلوک مدیریت زیرساخت و مولفه پیکربندی ارزش شامل مدیریت شبکه، مدیریت فناوری، در مولفه قابلیت شامل یکپارچگی در سطح داده، یکپارچگی در سطح سرویس، یکپارچگی در ساختار ارائه سرویس، پشتیبانی از استانداردهای جهانی، امنیت و در مولفه شراکت شامل مزیت رقابتی شرکای فعال، تقسیم نقش ها و مسئولیت ها در شبکه ارزش، مدل حاکمیت، پشتیبانی رگولاتوری، تناسب در سرویس های دریافت شده با قراردادهای منعقد شده می باشد.

برای تائید و صحه‌گذاری عوامل شناسایی شده آزمون میانگین یک جامعه آماری، تحلیل واریانس درون‌گروهی، تحلیل هم‌بستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفته است. همانگونه که از تحلیل روابط بین متغیرها استنباط می‌گردد، در عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه بین ابعاد مورد نظر در مدل یعنی مدیریت زیرساخت به عنوان متغیر مستقل با بعد محصول به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت وجود دارد. در صورتی که بازیگران اصلی تجارت همراه مکانیزم‌های تعاملاتی مناسبی را با یکدیگر برقرار سازند، ضمن بهره‌مندی از قابلیت‌های یکدیگر می توانند کارایی زنجیره ارزش خود را نیز افزایش دهند.

قابلیت های شرکاء بر پایه مزیت رقابتی آنها در شبکه ارزش اهمیت بیشتری می یابد و متناسب با آن باید نقش ها و مسئولیت های مناسبی در شبکه ارزش به آنها تخصیص یابد. با توجه به گستره فناوری های مورد استفاده در تجارت همراه مدیریت و طرح‌ریزی برنامه‌های توسعه‌ای مناسب برای پشتیابی از استانداردهای مختلف، در عملکرد تجارت همراه تاثیر گذار به سزایی خواهد داشت. امنیت به عنوان یک رکن کلیدی در جلب اعتماد کاربران در استفاده از ابزار همراه تاثیر به سزایی دارد.