لوگو پیشگامان

عارضه یابی سازمانی

 • جمع آوری اطلاعات کامل سازمان در حوزه های
 • فرآیندها و سیستم ها
 • منابع انسانی
 • ساختار تقسیم وظایف و مسئولیت ها
 • فرهنگ سازمانی
 • مشتریان
 • تامین کنندگان
 • رقبا و همکاران
 • قوانین و مقررات
 • بررسی نتایج عملکرد ها
 • بررسی نقاط ضعف و قوت در قلمرو داخلی سازمان
 •  بررسی فرصت ها و تهدید های قلمرو محیط بیرونی سازمان
 • شناسایی عارضه ها، علت ها و ریشه های مسائل و اولویت بندی آن ها
 • جمع بندی شواهد دال بر وجود عارضه و استخراج عارضه های اصلی در حوزه نتایج عملکرد
 • برقراری روابط علت و معلولی بین عارضه ها و علل اصلی بروز آن ها
 • ارائه راه کار های مبتنی بر عارضه یابی برای رفع یا کاهش عارضه ها

 تحقیقات بازار، بررسی عوامل فروش و مصرف کنندگان خانگی و سازمانی

 • بررسی سهم ذهنی برند در بین مخاطبان
 • بررسی میزان وفاداری برند در بین مخاطبان
 • بررسی اثربخشی تبلیغات گذشته برند
 • بررسی سطح آگاهی و رضایتمندی مخاطبان از خدمات پس از فروش
 • بررسی جایگاه برند در بین رقبا
 • بررسی مصرف کنندگان برند براساس ویژگی های دموگرافیک شامل (سن،جنس،تحصیلات،سطح درآمد و…)
 • بررسی جایگاه و تحلیل قیمت گذاری برند
 • بررسی ترجیح نحوه خرید مصرف کنندگان
 • بررسی و تحلیل نحوه برخورد و ارائه اطلاعات صحیح توسط نیروهای روش و خدمات پس از فروش

 روش تحقیق

 • این تحقیق با استفاده از روش کمی صورت گرفت و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بصورت مصاحبه حضوری بوده است.
 • مصاحبه رودررو(FTF)، طول مدت هر مصاحبه: حدود ۱۰ دقیقه
 • در راستای اهداف تحقیق به منظور کسب اطلاعات در خصوص وضعیت برندها و سهم بازار در انواع بسته های خدمات، سنجش میزان آگاهی خریداران از برند، قیمت بهینه، میزان وفاداری به برند و…این پروژه نیازمند تکمیل پرسشنامه در دو گروه مصرف کنندگان و فروشندگان بوده است.
 • لذا این تحقیق در سه سطح نمایندگان فروش، مصرف کنندگان خانگی و مصرف کنندگان شرکتی اجرا شده است.

 تدوین راهبردهای مدیریت و توسعه بازار

 • موقعیت استراتژیک سازمان با توجه به تأثیرات عوامل داخلی و بیرونی، چیست؟
 • میزان اثرگذاری عوامل داخلی و بیرونی چقدر می‌باشد؟
 • مهترین رویکردهای استراتژیک سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟

طراحی هویت یکپارچه سازمانی (Corporate Identity)

طراحی کارکتر

مجموعه آگهی های تبلیغاتی