طراحی کاراکتر برای آب میوه های گلشن:

طراحی کاراکتر برای همراه اول:

طراحی کاراکتر برای اسپری آلرژی:

طراحی کاراکتر برای رنگسازی ایران:

طراحی کاراکتر برای شرکت پیشگامان:

طراحی کاراکتر برای پروتئین پرولند