گروه مپنا

در طراحی تابلوهای محیطی سایت کارخانه شرکت پره‌سازی توربین های گازی مپنا از ساختار پره توربین الهام گرفته شده است.

همراه اول

پروتئین پرولند

مرغ سمین

تابلوهای دیواری فدراسیون های ورزشی سازمان تربیت بدنی

نقوش برجسته دیواری سازمان تربیت بدنی