بررسی روند تاریخی تحول انجام شده در مفهوم برند

بررسی روند تاریخی تحول انجام شده در مفهوم برند

بررسی روند تاریخی تحول انجام شده در مفهوم برند، نشان دهنده آینده نزدیکی است که در انتظار این مفهوم است. برای مدت زمانی طولانی درک از برند (تا حدود ۱۹۲۰ میلادی) بیشتر به کالا مربوط می شد و آنچه که ملاک برند بودن دانسته می شد میزان شهرت نام تجاری صاحب برند بود و شناخته…