روش های بروز همدلی در استراتژی بازاریابی

روش های بروز همدلی در استراتژی بازاریابی 

اغلب کار آفرینان هنگام طرح ریزی استراتژیِ بازاریابی شان بر داده ها متمرکز می شوند. گر چه این امر حیاتی است و به موفقیت برند یاری می رساند، اما مولفه های دیگری هم وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین آن ها، همدلی مشتریان است. کمپینی که  بر اساس آمیزه…