چرا تبلیغات میکنیم؟

چرا تبلیغات می کنیم؟

تبلیغات به این صورت تعریف شده است، هر نوع ارتباط غیرشخصی درباره یک سازمان، محصول، خدمات یا ایده که از سوی یک بانی مشخص بابت آن هزینه پرداخت شده است. جنبه پرداخت در این تعریف بازتاب این حقیقت است که فضا یا زمان انتشار یک پیام تبلیغاتی معمولاً باید خریداری شود. یکی از موارد استثنا…

تعریف تبلیغات

تعریف تبلیغات

اهداف اصلی این مقاله درک مفهوم اصلی تبلیغات و تعریف آن است. تبلیغات چیست؟ تبلیغات یک نیروی ارتباطی قوی و یک ابزار حیاتی در بازاریابی است که به فروش کالاها، خدمات، تصاویر و ایده‌ها از طریق کانال اطلاعات و ترغیب کمک می‌کند. تبلیغات نیرویی مشهود در جامعه است. امروزه همه ما روزانه در معرض تبلیغات…