تفاوت میان روابط عمومی و روابط عمومی شرکت

تفاوت میان روابط عمومی و روابط عمومی شرکت

هدف این مقاله درک مفهوم و ساختار و تاریخچه روابط عمومی و تفاوت آن با روابط عمومی شرکت است. از آنجایی که روابط عمومی و روابط عمومی شرکت هر دو کارهای مشابهی از نظر تصویرسازی یا اثرگذاری بر عامه مردم انجام می‌دهند، اما یکی نیستند. کار روابط عمومی حفظ ارتباط با عموم شامل مصرف‌کنندگان است…