رویکردهای آموزشی ترویجی

رویکردهای آموزش ترویجی

هدف بنیادی آموزش ترویجی پیشرفت فردی در جامعه و هدف غایی آن بهبود زندگی و رفاه تمامی روستاییان در چارچوب سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ملی است. عاملان آموزش ترویجی با افرادی با سن، وضعیت تحصیلی، سطح زندگی، پیشینه فرهنگی و سیستم ارزشی مختلف و غیره کار می‌کنند. این تفاوتها نیاز به رویکردهای گسترده‌ شیوه‌های بسیار…