چگونه میتوان با استفاده از قانون بست . هشتاد بر کارایی افزود

چگونه می توان با استفاده از قانون ۲۰/۸۰ بر کارایی خود افزود؟

در سال ۱۹۰۶ اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو یک فرمول ریاضی برای توصیف توزیع نابرابر ثروت در کشور خود ابداع کرد. او مشاهده کرده بود که بیست درصد از مردم بیش از هشتاد درصد ثروت را در اختیار دارند. در سالهای پایانی دهه ۱۹۴۰، دکتر ژوزف جوران قانون ۲۰/۸۰ را به پارتو نسبت داد و آنرا…