بيانيه موقعیت گذاری نام تجاری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Brand Positioning Statement – Glossary

مزایا و تداعی هایی را بیان می کند که نام تجاری را در عرصه ر قابتی خود متمایز می سازد

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ