ابزار نومتريك - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Nametrics – Glossary

نومتریک شامل جنبه های کمّی و کیفی میشود.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ