تحلیل فاکتورها_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

PESTEL – Glossary

یک تحلیل از فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری در محیط خارجی یک سازمان است که می‌تواند بر فعالیت‌ها و عملکرد آن تأثیر بگذارد.

Political عوامل سیاسی

Economicعوامل اقتصادی

Social عوامل اجتماعی

Technologicalعوامل فناوری

Environmental عوامل محیطی

Legal  قوانین و مقررات

PESTEL

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی