تحقيق كيفی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Qualitative Research – Glossary

تحقیق کیفی اطلاعاتی درباره ادراک ها، عقاید، تصاویر ذهنی به دست می آورد.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ