آنالیز نقاط قوت و ضعف _ وآزه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

SWOT analyses – Glossary

مطالعه نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها

Strengthsنقاط قوت

Weaknessesنقاط ضعف

Opportunitiesفرصت ها

Threatsتهدیدها

ماتریس SWOT را می‌توان از قدیمی‌ترین ابزارهای استراتژی دانست و تحلیل SWOT بر اساس این ماتریس، به بخش استانداردِ بسیاری از کتاب‌ها و مراجع رسمی در زمینه‌ی استراتژی و تفکر استراتژیک تبدیل شده است (گاهی اوقات این ماتریس را ماتریس سوات یا مدل سوات می‌خوانند).

SWOT analyses

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی