لوگو پیشگامان

تدوین استراتژی برند:

عارضه یابی سازمانی

 • جمع آوری اطلاعات کامل سازمان در حوزه های
 • فرآیندها و سیستم ها
 • منابع انسانی
 • ساختار تقسیم وظایف و مسئولیت ها
 • فرهنگ سازمانی
 • مشتریان
 • تامین کنندگان
 • رقبا و همکاران
 • قوانین و مقررات
 • بررسی نتایج عملکرد ها
 • بررسی نقاط ضعف و قوت در قلمرو داخلی سازمان
 •  بررسی فرصت ها و تهدید های قلمرو محیط بیرونی سازمان
 • شناسایی عارضه ها، علت ها و ریشه های مسائل و اولویت بندی آن ها
 • جمع بندی شواهد دال بر وجود عارضه و استخراج عارضه های اصلی در حوزه نتایج عملکرد
 • برقراری روابط علت و معلولی بین عارضه ها و علل اصلی بروز آن ها
 • ارائه راه کار های مبتنی بر عارضه یابی برای رفع یا کاهش عارضه ها

 

 تحقیقات بازار، بررسی عوامل فروش و مصرف کنندگان خانگی و سازمانی

 • بررسی سهم ذهنی برند در بین مخاطبان
 • بررسی میزان وفاداری برند در بین مخاطبان
 • بررسی اثربخشی تبلیغات گذشته برند
 • بررسی سطح آگاهی و رضایتمندی مخاطبان از خدمات پس از فروش
 • بررسی جایگاه برند در بین رقبا
 • بررسی مصرف کنندگان برند براساس ویژگی های دموگرافیک شامل (سن،جنس،تحصیلات،سطح درآمد و…)
 • بررسی جایگاه و تحلیل قیمت گذاری برند
 • بررسی ترجیح نحوه خرید مصرف کنندگان
 • بررسی و تحلیل نحوه برخورد و ارائه اطلاعات صحیح توسط نیروهای روش و خدمات پس از فروش